Σύμμεικτα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΑ, 1964, pages 510-547

Issue:
Pages:
510-547
Parallel Title:
Miscellanea
Abstract:
Le conte de Fiorentinos (AaTh 313 A), Variantes de Crète et de Castellorizo (pp. 519-514).Mirologues Crétois (515-520). Incantations Crétoises (521). Questions relatives à Γ enfant à Salamis (522-527). Mariage Va- laque au village de Sescoulo en Thessalie (527-530).Coutumes funèbres du village de Drossopighi dans la région d’ Arta. Mirologues (531-538). Mélanges Folkloriques des villages de Vessi et Elati a Chio (538-541). Recherches laographiques en Albanie par Emilia Comisel ( Revista de Folclor, anul V, Nr. 1-2 Bucarest, 1960,p. 166-170), traduction de D. B. Oeconomides (p. 541-547).Comptes-rendus des années 1963-1964 pp. 548-556.Annonces, pp. 557-565.Nécrologies: Stilpon Kyriakides par le prof. D. Petropoulos, pp. 566-569. Angeliki Hadjimichali par le prof. G. A. Mégas, pp. 569- 571. Artur Haberlandt par le prof. G. Mégas. pp. 571-563. Giuseppe Cocchiara par le prof. G. A. Mégas p.p. 573-577. Richard Weiss par D. B. Oeconomides, pp. 577-579. Nicolae Cartojan par D. B. Oeconomides, pp. 579-584.Bibliographie, pp. 584-649.Résumé du volume, pp. 650-654.Nouveaux Livres, pp. 655-670.Table des matières, pp. 671-676.
Subject:
Subject (LC):