Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών της Παδούης : Μέρος Α΄. Αrtisti: συμπλήρωμα (έτη 1674-1701)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.8, 1971, pages 188-204

Issue:
Pages:
188-204
Parallel Title:
Gli atti di immatricolazione degli studenti greci dell’Università di Padova : Parte II. Artisti: supplemento (1674-1701)
Author:
Abstract:
La presente pubblicazione costituisce un supplemento allo studio sulle immatricolazioni degli studenti greci dell’Università di Padova pubblicato recentemente nella rivista «Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», vol. 37 (1969 - 1970), pp. 260 - 336. Esso presentava una lacuna di trent’anni (1672 - 1701) perchè allora non era stato possibile consultare I relativi registri dell’Archivio Antico dell’Università (n. 230 - 231 e 232), dai quali proviene il materiale del presente articolo. In tal modo viene completato l’elenco delle immatricolazioni per gli anni 1674 - 1701 (per il 1672 - 1673 mancano tuttora fonti archivistiche). Le immatricolazioni, riguardanti un numero complessivo di 163 studenti, sono pubblicate in edizione diplomatica seguendo l’ordine alfabetico con cui sono stati redatti i sunnominati registri. Il testo è corredato da un indice dei nomi propri degli studenti.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει ευρετήριο κύριων ονομάτων και σημειώσεις