Αι βούλλαι των παπών περί των Ελλήνων ορθοδόξων της Βενετίας (1445-1782)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.7, 1970, pages 228-266

Issue:
Pages:
228-266
Parallel Title:
Le bolle papali sui greci ortodossi di Venezia (1445-1782)
Author:
Abstract:
Le bolle papali sono una categoria delle fonti ufficiali riguardanti la storia dei greci di Venezia. Finora su quest’argomento non era stato fatto alcuno studio particolare, né sulla raccolta delle opere edite, né sull’edizione di quelle inedite. A questo fine è appunto dedicato il presente studio, che si divide in due parti. Nella prima si presenta l’elenco di tutte le bolle papali, edite ed inedite, per un numero complessivo di venti quattro, dal 1445 al 1782; di ogni bolla si dà un breve riassunto, l΄incipit e l’ eventuale bibliografia. Nella seconda si pubblica per la prima volta, in edizione diplomatica, il testo di nove bolle papali (di cui una sola, la R, in riedizione) seguito dai necessari commenti storici.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις