[Βιβλιοκριτική] Αντωνίου-ΑιμιλίουΤαχιάου, Η εθνική αφύπνισις των Βουλγάρων και η εμφάνισις βουλγαρικής εθνικής κινήσεως εν Μακεδονία

Part of : Μακεδονικά ; Vol.16, 1976, pages 405

Issue:
Pages:
405
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αντωνίου-ΑιμιλίουΤαχιάου, Η εθνική αφύπνισις των Βουλγάρων και η εμφάνισις βουλγαρικής εθνικής κινήσεως εν Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1974, 8ο, σ. 39, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6211, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.656
Electronic Resources: