[Βιβλιοκριτική] Φ. Μαλιγκούδη, Σλάβοι στη Μεσαιωνική Ελλάδα. (Οικονομική οργάνωση- πολιτειακή δομή - εθνολογική προέλευση - παράγοντες εξελληνισμού)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.28, 1992, pages 517-528

Issue:
Pages:
517-528
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Φ. Μαλιγκούδη, Σλάβοι στη Μεσαιωνική Ελλάδα. (Οικονομική οργάνωση- πολιτειακή δομή - εθνολογική προέλευση - παράγοντες εξελληνισμού), Θεσσαλονίκη,’Εκδόσεις Βάνιας, 1988, 131 σελ., 1 χάρτης, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5721, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.160
Electronic Resources: