Το τακτικον μέλος ο κ. Δ. Παπαγεωργίου, δια της άπο 6 Δεκεμβριου 1892 επιστολης αύτου προς τον κ. Γ. Λαμπάκην (ύπ' αριθ. 1852),το όγδοον μονόγραμμα του έν Πάρω ναου τής Έκατονταπυλιανής, όπερ ο κ. Γ. Λαμπάκης έν τω δελτίω Α.σελ. 105 ώς δυσανάγνωστον έδημοσίευσεν, άναγινώσκει

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.2, 1894, pages 99-100

Issue:
Pages:
99-100
Parallel Title:
A note concerning the eighth monogram of the church of the Ekatontapyliane on Paros
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανακοίνωσις περί του ογδόου μονογράμματος του εν Πάρω ναού της Εκατονταπυλιανής
Electronic Resources: