Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.2, 1894