Αι τοιχογραφίαι του βυζαντινού ναϋδρίου των Ταξιαρχών Δεσφίνης (πίν. 46-60)

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.21, No.1964, pages 175-202

Issue:
Pages:
175-202
Parallel Title:
The Frescoes of Byzantine Church of the Archangels at Desphina (pl. 46-60)
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: