Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.21, 1964