Αι τοιχογραφίαι του Ακαθίστου εις την Παναγίαν των Χαλκέων Θεσσαλονίκης (πίν. 16-19)

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.25, No.1974, pages 61-77

Issue:
Pages:
61-77
Parallel Title:
Les fresques de l'Acathiste dans l'église de la Vierge ton Chalceon à Thessalonique (pl. 16-19)
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: