Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.25, 1974