Περίστυλο αίθριο στην πόλη του Βόλου

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.34, 1992, pages 107-114

Issue:
Pages:
107-114
Parallel Title:
Peristyled Atrium in Volos
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
In summer 1990, ruins of a building and moveablefinds were uncovered on a plot at the intersection of34-36 Deliyanni and Gallias Sts. in Volos.The structural remains are as follows: A fountain, asmall well, three conduits, a masonry cistern, a marblefloor, a row of piers, a colonnade, and a wall. Themoveable finds include: marble plaques and stylobate,part of a cornice, a small pier, a colonnette, a balustradepanel, a marble column base, fragments of a columnTo μαρμαρεπένδυτο περίστυλο αίθριο καλύπτεται σήμερα από επταώροφη σύγχρονη οικοδομή, η ανέγερσητης οποίας στέρησε το Βόλο από ένα σημαντικό γιατην πόλη, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή τηςΣτερεάς Ελλάδος, χριστιανικό μνημείο, μάρτυρα τηςύπαρξης σ' αυτή τη θέση ακμαίου παλαιοχριστιανικού οικισμού.37. Ν. Γιαννόπουλος , Τό φρούριον τοΰ Βόλου, ΕΕΒΣ Η' (1931),σ. 110-133, καθώς και ευρήματα νεότερων ανασκαφών, κατά τιςοποίες έχουν αποκαλυφθεί εκκλησιαστικά και κοσμικά κτίρια, ψηφιδωτά δάπεδα κ.ά.capital, and 54 fragments of the structure's marblefloor. These were architectural members which onceadorned a large secular or religious building.The composition of the excavation finds and comparison of the building with many other known examplesleads to the conclusion that this was a peristyled atriumof a basilica with an octagonal fountain in the centre,surrounded by an enclosure wall. It dates to the end ofthe fourth and beginning of the fifth century A.D.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: