Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.34, 1992