Ο Χριστός Ελκόμενος επί σταυρού. Εικονογραφία και τυπολογία της παράστασης στη βυζαντινή τέχνη (4ος αι. - 15ος αι.)

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.37, No.1997, pages 167-200

Issue:
Pages:
167-200
Parallel Title:
Τhe Way to Cavalry. The Iconographic Development of Representation of Christ Elkomenos in Byzantine Painting (4th cent.- 1453)
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: