Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.37, 1997