Θεοτόκος Οδηγήτρια και άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος : Σχόλια και παρατηρήσεις σε ένα σπάνιο εικονογραφικό τύπο

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.44, 2005, pages 373-380

Issue:
Pages:
373-380
Parallel Title:
Theotokos Odigitria e San Giovanni Teologo : Commenti e considerazioni su un raro tipo iconografico
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Represented on a late-fifteenth - early sixteenth-century icon of unknown provenance, in the Serres Ecclesiastical Museum, are the Virgin Hodegetria and St John the Theologian standing and holding a codex with the opening words of his Gospel. The iconographic combination of the Theotokos and St John the Theologian, which is possibly unique, is linked with the Crucifixion and symbolizes the Incarnation of the Word of God and the salvation of the human race through the Mother of God. The circulation and dissemination of the message of salvation owes much to the work of the Evangelist John.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Post-Byzantine period, Macedonia, Serres, portable icons, iconography, Virgin Hodegetria, St John the Theologian, Μεταβυζαντινή περίοδος, Μακεδονία, Σέρρες, φορητές εικόνες, εικονογραφία, Θεοτόκος Οδηγήτρια, άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: