Δύο αμφιπρόσωπες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας στη Ρόδο

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.48, 2009, pages 199-214

Issue:
Pages:
199-214
Parallel Title:
Two Bilateral Icons of Christ and the Virgin on Rhodes
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The two bilateral icons in the Medieval Museum of Rhodes with Christ Pantocrator and the Virgin were originally a pair of despotic icons on an iconostasis. They are works of an excellent and possibly Constantinopolitan painter, produced in the middle of the fourteenth century. To the same period are dated two more bilateral icons with the Crucifixion and the Evangelist Luke, on the rear side respectively, important works also of one painter. It is suggested that these icons, as well as the splendid bilateral icon of the Virgin and St Nicholas in the same museum, were perhaps among the gifts of ecclesiastical treasures given by Emperor Manuel II Palaiologos, before 1394, to Fr. Domenico d’ Alamania, Admiral of the Order of the Knights of St John of Rhodes.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
14th century, Rhodes, bilateral icons, Manuel II Palaiologos, 14ος αιώνας, Ρόδος, αμφιπρόσωπες φορητές εικόνες, Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: