Συνθήκη Ἐλευθερναίων καὶ Ραυκίων

Part of : Τεκμήρια ; Vol.9, 2008, pages 209-216

Issue:
Pages:
209-216
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δημοσιεύεται, συνθήκη μεταξύ Έλευθέρνας και Ραυκου, πόλεως της κεντρικής Κρήτης. Άπό το σχήμα τών γραμμάτων μπορεί να χρονολογηθεί στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. και το προσφορώτερο ιστορικό πλαίσιο είναι ό πόλεμος τών Λυττίων εναντίον τών Κνωσίων (περί τό 220 π.Χ.) ή τα αμέσως επόμενα χρόνια. Οι όροι της συνθήκης περιλαμβάνουν και τήν δέσμευση τών δυο μερών (στίχ. 13) να πολεμούν και να συνάπτουν ειρήνη προς τήν ϊδια αντίπαλο πόλη και πιθανώς (στίχ. 14) τήν μονομερή δέσμευση τών Έλευθερναίων να μήν αδικούν τους Ραυκίους ούτε να επιτρέπουν σε άλλη πόλη να τους βλάπτει. Οι στίχ. 16-18 υποδεικνύουν ότι οι Ραύκιοι είχαν συνάψει ήδη συνθήκη μέ τους Κνωσίους και εφοβουντο τήν παραβίαση τών όρων της έκ μέρους τών Κνωσίων.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: