Ο «ορθός λόγος» ως ρυθμιστικός παράγων του νεοελληνικού νομικού βίου

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; Vol.46, 2016, pages 213-274

Issue:
Pages:
213-274
Parallel Title:
La recta ratio en tant que facteur normatif de la vie juridique néohellénique
Author:
Abstract:
L'étude porte sur l'analyse du contenu des avis juridiques de la période capodistrienne au moyen desquels on entreprit de régler certaines questions déterminantes qui occupèrent le Premier État Grec (Helléniki Politela) durant la période tumultueuse qui va de 1828 à 1831. La problématique développée révèle d'une part la large exploitation de la notion polysémique de recta ratio dans l'interprétation des sources du droit romano-byzantin et d'autre part un travail critique détaillé sur les doctrines juridiques ayant émergé dansles pays occidentaux sous l'influence du courant polymorphe de l'École du Droit Naturel.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Καποδιστριακή διακυβέρνηση, ορθός λόγος, Σχολή Φυσικού Δικαίου, χρέη κοινοτήτων, οργάνωση της δικαιοσύνης, αναδρομικότητα νόμων, δάνεια ιδιωτών, διομολογήσεις, προνόμιο ετεροδικίας, δόγμα της ένοπλης ουδετερότητας, όρκος ιερέων, τοπικά έθιμα, Gouvernement de I. Kapodistrias, recta ratio, École du Droit Naturel, dettes de communautés, organisation de la justice, effet rétroactif des lois, emprunts privés, capitulations, privilège d'extraterritorialité, doctrine de la neutralité armée, serment des prêtres, coutumes locales
Notes:
Στη μελέτη αυτή επιχειρείται εκτενέστερος σχολιασμός ορισμένων ζητημάτων που εκτίθενται στο άρθρο μου «Entre histoire et «recta ratio» («ορθός λόγος»): Techniques des modifications latentes dans le domain de la justice du nouvel État hellénique (1828- 1831)», στον τόμο L. BÉNOU et L. MAYALI (dir.), Etudes Balkaniques, La culture juridique dans les Balkans, Cahiers Pierre Belon 19-20 (2013-2014), 213-258. Στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΈΓΓΡΑΦΩΝ της παρούσας μελέτης εκδίδονται τα εκεί αναφερόμενα έγγραφα., Το παράρτημα με τα κείμενα που δημοσιεύονται προέρχονται από το Πρωτόκολλον Εξερχόμενων του Υπουργείου Δικαίου έτους 1829 (Κώδικας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, Γ' 26 -έγγραφα από 16.9.1829-10.2.1830). Η αρχική μεταγραφή τους έγινε από την εκπαιδευτικό κ. ΕΛΈΝΗ ΜΠΑΖΙΝΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, οι εν συνεχεία δε διορθώσεις σε συνεργασία μου με τον Ερευνητή Β ' Βαθμ. του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, Δρ. Νομ. κ. ΙΩΆΝΝΗ ΧΑΤΖΑΚΗ, προς τους οποίους απευθύνω τις θερμότατες ευχαριστίες μου. Κατά τη μεταγραφή των κειμένων τηρήθηκε πιστά η ορθογραφία και οι υπογραμμίσεις λέξεων του απαντούν στα χειρόγραφα κείμενα, τα οποία είναι ανυπόγραφα. Από την αντιπαραβολή τους με άλλα έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Δικαίου των ετών 1828-1829 (Γενικά Αρχεία του Κράτους, Φάκελοι 38 και 41) συνάγεται ότι η πατρότητα των συγκεκριμένων κειμένων θα πρέπει να αποδοθούν στον Ιωάννη Γενατά (1777-1897) Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη δεύτερη καποδιστριακή περίοδο (12.9.1829-17.11.1830 και 27.3.1831-26.7.1831).