[Βιβλιοκριτική] Theodon Studitae Epistulae rec. G. Fatοuros, Pars prior: Prolegomena. Ερρ. 1-70; Pars altera: Epp. 71-564. Indices

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.45, No.2, 1995, pages 382-387

Issue:
Pages:
382-387
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
No abstract (available).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Theodon Studitae Epistulae rec. G. Fatοuros, Pars prior: Prolegomena. Ερρ. 1-70; Pars altera: Epp. 71-564. Indices [Corpus Fontium Historiae Byzantinae, 31/1-2, Series Berolinensis], Berlin - New York, W. de Gruyter, 1991, pp. X, 496*, 187, VII pi. (I), pp. 189-1007 (II).