[Βιβλιοκριτική] Scriptores Originum Constantinopolitarum. Recensuit Theodorus Preger. Fasciculus prior. Hesychii Illustra Origines Constantinopolitanae; Anonymi Enarrationes Breves Chronographicae; Anonymi Narratio de Aedificatione Templi S. Sophiae. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig 1909 [άνατύπωσις 1989]. Σελ. xx+134. ; Scriptores Originum Constantinopolitarum. Recensuit Theodorus Preger. Fasciculus alter s.- Codini Origines continens. Adiecta est forma urbis Constantinopolis. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig 1907 [ανατύπωσις 1989]. Σελ. χχνί+135-376+δισέλιδος χάρτης.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.41, No.81-82, 1989, pages 181-182
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
181-182
Author:
Subject:
Subject (LC):