Παλαιοχριστιανικές παραστάσεις του Χριστού και ο βυζαντινὸς Παντοκράτωρ : Συμβολή στην Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.57, No.4, 1986, pages 793-854

Issue:
Pages:
793-854
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 35 εικόνες
References (1):
  1. Αγουρίδης Σ., Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, Αθήνα 1980.Αντουράκης Γ., Αι Μοναί Μυριοκεφάλων και Ρουστίκων Κρήτης μετά των παρεκκλησίων αυτών. Συμβολή εις την έρευναν των Χριστιανικών Μνημείων, Αθήναι 1977.—, Χριστιανική Αρχαιολογία. Στοιχεία από την Τέχνη Ανατολής και Δύσεως. Τόμ. Α', Κείμενο, Αθήνα 1984. Τόμ. Β', Εικόνες, Αθήνα 1984.—, Επιλογή λαϊκών όρων γύρω από το χριστιανικό ναό και τις γιορτές. Συμβολή στην έκφραση της Χριστιανικής Λατρείας και Τέχνης, Αθήνα 1984 (ανάτυπο από Επιστ. Επετ. Θεολ. Σχολής Πανεπ. Αθηνών, τόμ. ΚΣΤ').Γιαννόπουλος Β., Αι περί τέχνης ιδέαι της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου, Αθήναι 1980.Γκιολές Ν., Η Ανάληψις του Χριστού βάσει των μνημείων της α' χιλιετηρίδος, Αθήνα 1981.Grabar Α., L' Iconoclasme byzantin, Paris 1957.—, L'âge d'or de Justinien, Gallimard 1966.—, Die Kunst des frühen Christentums, München 1967.—, Christian Iconography, A study of its origin, Washington 1968.— και Chatzidakis M., Grèce. Mosaïques Buzantines, New York 1959.Γρατσέας Γ., Ο Σταυρός. «Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια», τ. 11ος, στ. 411-434 (Αθήναι 1967).Delvoye Ch., Η βυζαντινή Τέχνη, τόμ. 1 (μετάφραση Παπαδάκη Μ.), Αθήναι 1975.Demus O., The Mosaics of Norman Sicily, London 1949.—, The Church of S. Marco in Venice, Washington, 1960 (Dumbarton Oaks Studies, 6). Παλαιοχρ. παραστάσεις του Χριστού και ο βυζαντ. Παντοκράτωρ 825Δοντάς Γ., Εικόνες καθήμενων πνευματικών ανθρώπων εις την αρχαίαν ελληνικήν τέχνην, Αθήναι 1960.Ihm Chr., Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vierten Jahrhundert bis rar Mitte des achten Jahrhunderts, Wiesbaden 1960.De Jerphanion R. P. G., Les églises rupestres de Cappadoce, Paris 1925.Καλοκύρης Κ., Η ζωγραφική της Ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 1972.Κοτσώνης Ιερ. Τα χρονολογικά ζητήματα του Σταυρού και των μονογραμμάτων $ και .£ Αθήναι 1939.Lassus J., Παλαιοχριστιανικός και Βυζαντινός κόσμος στην Παγκόσμιο Ιστορία Τέχνης, τόμ. 4 (μετάφραση Δ. Σολωμού, εκδ. «Χρυσός Τύπος» Ε.Π.Ε.), Αθήναι 1967.Matthiae G., Le chiese di Roma dal IV al X secolo, Bologna 1962.Μητσόπουλος Ν., Θέματα Ορθοδόξου δογματικής θεολογίας, Αθήνα 1983.Μιχελής Π., Αισθητική θεώρηση της Βυζαντινής Τέχνης, Αθήναι 1972.Mouriki D., The Octateuch Miniatures of the Byzantine Manuscripts of Cosmas Indicopleustes, Princeton, N. J. 1970.Μπρατσιώτης Π., Η Αποκάλυψις του Ιωάννου (Κείμενον-Εισαγωγή-Σχόλια-Είκόνες), Αθήναι 1950.Ξυγγόπουλος Α., Η τοιχογραφία της Αναλήψεως εν τη αψίδι του Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, Αθήναι 1939.—, Το Καθολικόν της Μονής Λατόμου, εν Θεσσαλονίκη, Α.Δ., τ. 12, 1929 (ανάτυπο).Παναγιωτίδη Μ., Η Παράσταση της Ανάληψης στον Τρούλλο της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 1974 (ανάτυπο από Επιστ. Επετ. Πολυτ. Σχολ. Α.Π.Θ., τόμ. ΣΤ'-2, σ. 69-82).Παπαδόπουλος Στ., Πατρολογία, Αθήνα 1977.Pelekanidis St., Ι Mosaïki di Santa Sofia di Salonica, Corsi di Cultura sull'arte Ravennata Bizantina, τ. XI, 1964.Προκοπίου Γ., Ο κοσμολογικός συμβολισμός στην αρχιτεκτονική του βυζαντινού ναού, Αθήνα 1981.Rice T., Art of the Byzantine Era, London 1963.Schmit Th., Die Koimesis- Kirche von Nikaia, Berlin-Leipzig, 1927.Στεφανίδης Β., Εκκλησιαστική Ιστορία απ' αρχής μέχρι σήμερον, Αθήναι 1962.Stierlin Η., Die Visionen der Apokalypse (Mozarabische Kunst in Spanien), Zürich 1978, Strzygowski J., Byzantinische Denkmäler, Ι, σ. 31-33.Σωτηρίου Γ., Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Αθήναι 1942.—, Ο Χριστός εν τη τέχνη, Αθήναι 1914.—, Οι εικονογραφικοί κύκλοι του Βυζαντινού ναού, «Ν. Εστία», τόμ. 58ος, 1955, σ. 406-415.—, Η Χριστιανική και Βυζαντινή Εικονογραφία: Α', Η εικών του Χριστού, «Θεολογία», τ. 26ος (1955), σ. 1-13.— και Σωτηρίου Μ., Εικόνες της Μονής Σινά, τόμ. Α' καί Β', Αθήναι 1956 και 1958.Σωτηρόπουλος Χ., Η Μυσταγωγία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού (Εισαγωγή-Κείμενον-Κριτικόν-Υπόμνημα), Αθήναι 1978.Τατάκης Β., Βυζαντινή Φιλοσοφία (μετάφρ. από γαλλ. εκδ. Εύας Κ. Καλπουρτζή) , εκδ. Εταιρ. Σπουδών Νεοελλ. Πολιτισμού και γενικής Παιδείας, Αθήναι 1977.Testini P., Le catacombe e gli antichi cimiteri Christani in Roma, Bologna 1966.Τρεμπέλας Π., Ο Ορφεύς εν τη Παλαιοχριστιανική Τέχνη, Αθήναι 1936.Φειδάς Βλ., Εκκλησιαστική Ιστορία, Ι, Π, Αθήναι 1978.—, Περίγραμμα Βυζαντινής Ζωγραφικής, Αθήναι 1982.