Ναοί του Άδου-Πλούτωνος : (Έν όψει των μαγνητομετρήσεων τού υπεδάφους τής Ηλείας)

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 279-284
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
279-284
Author:
Abstract:
Trying to find out the temple of Hades of Elis as well as of Pluto of Aeane (Macedonia) and Bosporus, perhaps we may think of them near cave» or like - caves «ναός είκασμένος σπηλαίω», near white rocks and on the vestige» of ancient sources, lakes, rivers, in accordance with the ancient tradition of passages to the underworld (Plutoneia).
Subject:
Subject (LC):