[Βιβλιοκριτική] Giuseppe Rossi Taibbi, Filagato da Cerami, Omelie per i Vangeli Domenicali e le feste di tutto Panno. Volume I. Omelie per le feste fisse.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 300-303
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
300-303
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Giuseppe Rossi Taibbi, Filagato da Cerami, Omelie per i Vangeli Domenicali e le feste di tutto Panno. Volume I. Omelie per le feste fisse. Palermo 1969, εν Testi e Monumenti (Test «p. 11) του Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici