[Βιβλιοκριτική] Άντωνίου Φ. Κανάκη, Σύμμεικτα α') 'Αριστοτέλους "Υμνος είς άρετήν, β') Όβιδίου Έπιστολαι ηρωίδων, Επιστολή ενδέκατη «Ή Κανάκη προς τον Μακαρέα», γ') Λουκιανού 'Ιστορία αληθής (Ταξίδιον εις τήν σελήνην) βιβλία α' και β', δ') Θεόκριτου Σύριγξ (Τεχνοπαίγνιον) : Κείμενον, μετάφρασις, σχόλια.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 327-328
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
327-328
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Άντωνίου Φ. Κανάκη, Σύμμεικτα α') 'Αριστοτέλους "Υμνος είς άρετήν, β') Όβιδίου Έπιστολαι ηρωίδων, Επιστολή ενδέκατη «Ή Κανάκη προς τον Μακαρέα», γ') Λουκιανού 'Ιστορία αληθής (Ταξίδιον εις τήν σελήνην) βιβλία α' και β', δ') Θεόκριτου Σύριγξ (Τεχνοπαίγνιον) : Κείμενον, μετάφρασις, σχόλια. Έν Σύρω 1970. Σχ. 8 σελ. 142.