[Βιβλιοκριτική] Ευαγγέλου Σ. Σταμάτη, Άρχιμήδους άπαντα,τόμος Α' μέρος Α' : Μαρτυρίαι Έλληνικαί—Λατινικαί, τόμος Α' μέρος Β' : Κείμενον, μετάφρασις, σχόλια.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΒ, No.43-44, 1970, pages 356-358
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
356-358
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ευαγγέλου Σ. Σταμάτη, Άρχιμήδους άπαντα,τόμος Α' μέρος Α' : Μαρτυρίαι Έλληνικαί—Λατινικαί, τόμος Α' μέρος Β' : Κείμενον, μετάφρασις, σχόλια. "Εκδοσις Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 'Αθήναι 1970, σχ. 8μ (κειμένων Λειψίας) σελ. ΧΙΙ/382, XVI/538.