[Βιβλιοκριτική] Αriadna Camariano-Cioran, Μ. Γ. Παπαγεωργίου (μτφ), Acadetniile domnesti din Bucuresti si Iasi (Αι αυθεντικού Άκαδημίαι του Βουκουρεστίου και 'Ιασίου)

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 338-342
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
338-342
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αriadna Camariano-Cioran, Acadetniile domnesti din Bucuresti si Iasi (Αι αυθεντικού Άκαδημίαι του Βουκουρεστίου και 'Ιασίου), Institutul de studii sud-est europene «Biblioteca istorica» XXVIII, Έκδ. Άκαδ. Βουκουρεστίου 1971, σχ 8σ. 328-Κατά μετάφρασιν καί περίληψιν Μαρίας Γ. Παπαγεωργίου έν τή έκδ. του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Τμήμα Ρουμανικόν, «Δελτίον Ρουμανικής Βιβλιογραφίας», έτος Δ'—τεύχος 6, Θεσσαλονίκη 1972, σχ. 8, σελ. 158