Ιστορία και 'Αρχαιολογία της Μεσσηνιακής νήσου Πρώτης

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΕ, No.49-50, 1973, pages 88-119
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
88-119
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. Bursian G•» Geographie von Griechenland, Leipzig 1862/1868—1872.Castellan A. L., Lettres sur la Morée, III, Paris 1820.Curtius Ε•, Der Peloponnesos, Gotha 1851-1852.Δημάκη Δ., 'Αρχαιότητες Γαργαλιάνων — Πρώτη, ευ: «Λεύκωμα Τριφυλίας 1938», σσ. 158-166.Grasberger L., Studien zu den griechischen, Würzburg 1888.Inscriptiones Grecae, Consilio et auctoritate academiae litterarum regiae Borussicae editae, XII : 8 (1909) και V : 1 (1913), Berlin.Kolbe W•» Beriht über eine Reise in Messenien, εις «Sitzungsberichte der königlich preussischen Académie der Wissenschaften zu Berlin», I (1905), 53-63.Κουγέα Σ. Β., CH νήσος Πρώτη και ή ιστορική σημασία της, είς «Λεύκωμα Τριφυλίας 1938», σσ. 151—155.Leake W. Μ•, Travels in the Morea, I, London 1830.Λυριτζή Σωτ., Ή αρχαία πόλις της δυτικής Μεσσηνίας "Ερανα, είς «Πλάτωνα», ΚΑ' (1969), σσ. 152—180.Μαντζουράνη Δ. Π., Περίπτωσις διπλωματικού διαλόγου εις την ίστορίαν του Θουκυδίδου, εις «Πλάτωνα», ΙΘ' (1967), σσ. 234—248.Μαρτίνη Ν., Ή τριφυλιακή νήσος Πρώτη, εις «Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος» Γ. Δροσίνη, σσ. 185-200, 'Αθήναι 1934.Niese Β., Neue Boiträge zur Geschichte und Landeskunde Lacedämons, εις «Nuchrichten» von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1906», σσ. 101—142, Berlin 1907.Παπανδρέου Γ., Ή νήσος Πρώτη, εις «Άρμονίαν», Γ' (1902), σσ. 238-271.Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Neue Bearheitung . . . von G. Wissowa, εις λ. Platamodes XL (1950) ύπο F. Bolte, και εις λ. Πρωτή XLV (1957) ύπο F. Boite καΐ E. Meyer.Pouqueville Fr., Voyage en Morée . . . , I, Paris 1805.Pouqueville Fr-, Voyage dans la Grèce, V, Paris 1821.Pouqueville Fr.9 Voyage de la Grèce, VI, Paris 1827.Σατουρνίνου Χεμένε, μτφρ. Άθ. Πετρίδου, Άρχαιολογικαί ειδήσεις, εις «Παρνασσόν», Ε' (1881), σσ. 904—907.Στεφάνου Κλ., Έπιγραφαί της νήσου Σύρου, 'Αθήναι 1875.Strijd J. Η• W., De inscriptionibus in insula Prote, είς «Mnemosyne», Lipsiae 1904, σσ. 361-369.Valmin M . N , Inscriptions de la Messénie, εις «Bulletin de la Société Royale des Lettres de Lund 1928—1929», σσ. 152—155.Valmin M. N•• Etudes topographiques sur la Messénie anciene». Lund 1930.