[Βιβλιοκριτική] Ε. Σ. Σταμάτη (μτφ.), Άπολλωνίου Κωνικά

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 311
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
311
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Άπολλωνίου Κωνικά, άρχαίον κείμενον - μετάφρασις υπό Ε. Σ. Σταμάτη, τόμος Β' βιβλίο: β' και γ', σελ. VIIT/277, τόμος Γ' βιβλία δ', ε' καΐ ς·', σελ. 355, τόμος Δ' βιβλίον ζ', αποσπάσματα, λήμματα Πάππου, σχόλια Εύτοκίου, σελ. 388, "Εκδοσις Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος,'Αθήναι 1946.