[Βιβλιοκριτική] Άποστόλου Αθ. Γλαβίνα, Το αύτοκέφαλον της εν 'Αλβανία Όρθοδόξου 'Εκκλησίας επί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 335-339
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
335-339
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Άποστόλου Αθ. Γλαβίνα, Το αύτοκέφαλον της εν 'Αλβανία Όρθοδόξου 'Εκκλησίας επί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων. 'Ιωάννινα 1978, σχ. 8ο, σσ. 446 + 8 εικόνες. (Έκδοσις ΙΜΙΑΧ, άρ. 2).