Αι αναλογίαι των αρχαίων ελλήνων και η σχέσις της αρμονικής αναλογίας πρός τον τύπον των κοίλων σφαιρικών κατόπτρων

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΕ, No.29-30, 1963, pages 290-293

Issue:
Pages:
290-293
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. Μ. Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik.T. Heath, A history of Greek Mathematics.O. Becker—J. E. Hofmann, Geschichte der Mathematik.J. E. Hofmann, Geschichte der Mathematik, Sammlung- Göschen, i. Teil, 2• Auflage• 1963.W. L. van der Waerden, Erwachende Wissenschaft, 1956, Basel—Stuttgart.Paul—Henri Michel, De Pythagore a Euclide, Paris, 1950.Πάππου, Συναγωγή III σ. 102, Hultsch.