Ερμηνεία γλωσσικών φαινομένων τής Δημοτικής

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Λ, No.59-60, 1978, pages 45-54
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
45-54
Author:
Abstract:
This paper has been basically concerned with attempting to describe and interprete the following four morphological and phonological phenomena of modern Greek language within the generative grammar framework : a') The morphological difference between nouns indicating nationality and ending in -os (-às) and nouns indicating also nationality and ending in -ikós ( i k o s ) , when both are used as adjectives, b') The insertion of the vowel i between the consonants of certain consonant clusters in lexical items, c') The addition of the consonant -s at the end of certain lexical items, and d') the phonetic differentiation of pairs of lexical items which have identical phonological representation but different meanings by pronouncing the phoneme | i j as [i] in the one word, but as [j] in the other, although the phonetic environment is the same.
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. 'Ανδριώτη, Ν., Ε τ υ μ ο λ ο γ ι κ ό Λ ε ξ ι κ ό τ ή ς Κ ο ι ν ή ς Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς , Δεύτερη "Εκδοση, Θεσσαλονίκη, 1967.Bach, Ε.. «Two Proposals Concerning the Simplicity Metric in Phonology», G l o s s a , 2 (1968), pp. 128-149.Bach, E., and R. T. Harms, eds., U n i v e r s a l e in L i n g u i s t i c Theory, Holt, Rinehart and Winston, New Tork, 1968.Chomsky, Noam, A s p e c t s of the T h e o r y of S y n t a x , The M. I. T. Press, Cambridge, Mass., 1965.Chomsky, Noam, and Morris Halle, «Some Controversial Questions in Phonological Theory», J o u r n a l of L i n g u i s t i c s , 1 (1965), pp. 97—138.Chomsky, Noam, and Morris Halle, T h e S o u n d P a t t e r n of E n g l i s h , Harper and Row, Publishers, New York, 1968.Halle Morris, «Phonology in Generative Grammar», W o r d , 18 (1962), pp. 54—72.Harms, Robert, I n t r o d u c t i o n to P h o n o l o g i c a l T h e o r y , Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1968.Postal, Paul, A c p e c t s of P h o n o l o g i c a l T h e o r y , Harper and Row, Publishers, New York, 1968.Reibel, D., and S. A. Schane, eds., M o d e r n S t u d i e s in E n g l i s h Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1969.Sakellariades, George, A T r a n s f o r m a t i o n a l A n a l y s i s of t h e s o - c a l l e d Weak P e r s o n a l P r o n o u n s in M o d e r n G r e e k , Ph. D. Dissertation, Indiana University, Bloomington, 1973.Sakellariades, George, Review of the Work of Brian Newton : T h e G e n e r a t i v e I n t e r p r e t a t i o n of D i a l e c t : A S t u d y of M o d e r n G r e e k P h o n o l o g y , Cambridge, University Press, 1972, in Lang u a g e S c i e n c e s , No. 32 (1974).Σακελλαριάδου, Γεωργίου, «Άδυναμίαι της Παραδοσιακής Γραμματικής», Α', Δελτίον ΟΛΜΕ, άρ. 390, 16 Μάρτ. 1973, Β', Δ ε λ τ ί ο ν Ο Δ Μ Ε, άρ. 391—2, 1-16 Άπρ. 1973. Το αυτό άρθρον, ελαφρώς τροποποιημένον έδημοσιεύθη εις τήν επιφυλλίδα της έφημ. «Καθημερινή» τήν 27, 28 και 31 Όκτ. 1976.Σακελλαριάδου, Γεωργίου, «Αι σύγχρονοι Πρόοδοι εις τήν Φωνολογίαν καί την Φωνητικήν», Δ ε λ τ ί ο ν ΟΛΜΕ, άρ. 395-6, 1-16 Ίουν. 1973.Σακελλαριάδου, Γεωργίου, «Ή Δομή της Φράσεως της 'Ελληνικής Γλώσσης», Π λ ά τ ω ν , ΚΣΤ' (1974), σσ. 97-111.Σακελλαριάδου, Γεωργίου, «Μετασχηματιστική Περιγραφή Ώρισμένων Φωνολογικών Νόμων του Γλωσσικού 'Ιδιώματος της Ρούμελης», Π α ρ ν α σ σός, ΙΣΤ' (1974), σσ. 251-268.Σακελλαριάδου, Γεωργίου, «Πάθη τινά Φωνηέντων εις το Γλωσσικον 'Ιδίωμα της 'Αγίας "Αννης Ευβοίας», Ά ρ χ ε ϊ ο ν Ε υ β ο ϊ κ ώ ν Μ ε λ ε τ ώ ν , ΙΘ' (1974), σσ. 111-128.Σακελλαριάδου, Γεωργίου, Μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ τ ι κ ή ' Α ν ά λ υ σ ι ς τών Συμπλ η ρ ω μ α τ ι κ ώ ν Π ρ ο τ ά σ ε ω ν τ η ς Ν έ α ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γ λ ώ σ σης, 'Αθήναι, 1974.Σακελλαριάδου, Γεωργίου, «Γλωσσολογική Ερμηνεία Ώρισμένων Διαλεκτικών Διαφορών», Π λ ά τ ω ν , ΚΗ' (1976), σσ. 106—120.Schane, S. Α., F r e n c h P h o n o l o g y a n d M o r p h o l o g y , The Μ. I. T. Press, Cambridge, Mass., 1969.Τριανταφυλλίδη, M. et al., Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ( τ η ς Δ η μ ο τ ι κ ή ς ) , ΟΕΣΒ, εν 'Αθήνας, 1941.Χατζιδάκι, Γ. Ν•, Μ ε σ α ι ω ν ι κ ά και Νέα Ε λ λ η ν ι κ ά , τόμοι 2,έν 'Αθήναις (Α': 1905, Β': 1907).Χατζιδάκι, Γ. Ν., Γ λ ω σ σ ο λ ο γ ι κ ά ί " Ε ρ ε υ ν α ι, τόμος Α', έν 'Αθήναις, 1934.