[Βιβλιοκριτική] Στέφανου Καββάδα, 1 ) Έγγραφα αναφερόμενα εις τόν Άρχιμανδρίτην Νίκανδρον Φιλάδελφον—Γεωργιάδην, 2) Περιπτώσεις Επαγγελματικής μαθητείας εν Χίω (17.—19 αι.)

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Λ, No.59-60, 1978, pages 315
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
315
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Στέφανου Καββάδα, 1 ) Έγγραφα αναφερόμενα εις τόν Άρχιμανδρίτην Νίκανδρον Φιλάδελφον—Γεωργιάδην πρώτον γυμνασιάρχην Χίου, Άνάτυπονάπο «Τα Συμαϊκά», τ. Γ' (1977) σ. 203-235.-2) Περιπτώσεις Επαγγελματικής μαθητείας εν Χίω (17.—19 αι.), Άνάτυπον άπο τα «Χιακά Χρονικά», τ. Η' (1976) σ. 4—16.