[Βιβλιοκριτική] Jean-Paul Descoeudres, Euboeans in Australia. Eretria VI

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.2, No.2, 1981, pages 329-332

Issue:
Pages:
329-332
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Jean-Paul Descoeudres, Euboeans in Australia. Eretria VI, Ausgrabungen und Forschungen, A. Francke AG, Bern 1978, σσ. 7-19.