Τό Ιδεολογικό εποικοδόμημα της σύγχρονης πολεοδομικής πρακτικής

Part of : Πόλη και περιφέρεια : έκδοση μελετών του χώρου ; No.2, 1981, pages 57-74

Issue:
Pages:
57-74
Parallel Title:
L' edifice idéologique de la planification urbaine Grecque contemporaine
Author:
Abstract:
L' article copmporte trois parties. Dans la première partie nous analysons les rapports entre planification urbaine, système politique et processus a" urbanisation. Dans l’ étape actuel du développement des rapports de production capitalistes l’ intervention de I' Etat dans la production du cadre bâti urbain deviant de plus en plus déterminant. Le système de la planification urbaine assure l’ intervention juridique et économique de I Etat aussi que le contrôle des prosessus d' urbanisation par l’ appareil politique. La deuxième partie se consacre à une délimitation du terme «idéologie»: nous décrivons très brièvement ses fonctions principales et les effets correspondants, à savoir l’ orientation des pratiques sociales, l’ assurance de la cohesion sociale, la restructuration du réel selon les vues et les valeurs dominantes et le remplacent des pratiques scientifiques par de schémas idéologiques déterminées. Dans la troisième partie de l’ article nous centrous l’ analyse sur les representations, les conceptions,les valeurs et les processus idéologiques qui se développent dans le corps de la planification urbaine contemporaine. Nous situons l’ analyse après 1970, quant l’ Etat Grec remplace l’ ancien cadre de réglementations en matière d urbanisme par un nouveau système de planification etd' application de programmes globaux. Nous présentons les éléments idéologiques inhérents à ce nouveau système de planification en abordant le concept, les objectifs, les moyens de la planification aussi les caractères des processus scientifiques s appliquant à l'élaboration de programmes. En ce qui concerne le concept de la planification nous notons sa liaison à la conception de l’ intérêt général, bien que les rapports de production capitalistes sont dominants dans l’ économie grecque. Selon une autre formule la planification urbaine constitue une procedure de conciliation d' intérêts opposés de divers classes sociales/nais ces dernières sont toujours absentes des procédures réelles de décision en matière d' urbanisme. En même temps on constate le développement delà conception selon laquelle le contrôle de l’ utilisation du sol (objet explicite de la planification urbaine) est possible sans que les activités sociales schématisant ces utilisations soient aussi contrôlées. Dés sa conception donc, le contenu de cette pratiaue sociale reste ambigu. A propos ides objectifs des programmes nousidiscernous deux:processus (idéologiques se développant simultaneement. D une part la mise en place des objectifs des operations urbanistiques est fonction des valeurs, des representations et des intérêts des agents qui définissent les programmes, et d ' autre part, ces mêmes objectifs se mystifient, se valorisent et se légitiment en tant qu * expression de I ' intérêt de la société toute entière. Nous croyons que le discours â propos de la qualité de la vie, de la préservation I ' environnement et de la satisfaction des besoins des citoyens en général, se situe dans ces processus qui cherchent â masquer le caractère de classe de la plus part des operations d' urbanisme et des objectifs réels qui lui appartiennent. Sur la question des moyens disponibles â la planification urbaine nous présentons les discours concernant le financement publique et les dépenses de l’ administration. Malgré les divers prises de position sur cette question du rapport entre le domaine privé et public, nul part dans les conceptions officielles ne se présentent les recherhes récentes sur l’ Etat. La problématique de Keynes est toujours celle qui domine. En ce qui concerne la part scientifique de la planification, la prédominance idéologique est aussi frappante. On peut constater facilement des faux representations du réel, la prise des effets pour des causes, I incoherence entre objectifs et propositions. La dimension théorique et épistemologique sous jacente la méthodologie de l’ elaboration des programmes est élémentaire. Dans la conclusion nous recapitulons sur les effets dûs à la fonction idéologique sur le développement de la pratiaue de la planification.
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. Althusser L. (1965), Pour Marx, Paris : Maspero.Ανδρικοπούλου Ε., Καυκαλας Γ., Λαγόπουλος Α.-Φ. (1980) Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.Ανδρικοπούλου Ε., Καυκαλάς Γ. Κομνηνός Ν. (1980) «Θεσσαλονίκη 2000:Κριτική παρουσίαση τής έκθεσης της Εταιρίας Μελετών Περιβάλλοντος, Τεχνική Ενημέρωση, Μάιος - Ιούνιος 1980, σελ. 43-52.Αρχιτεκτονικά Θέματα (1977), «ΡύθμισΓ του χώρου στην Ελλάδα»Bettelheim eh. (1978) Planification et croissance accélérée, Paris : MasperoBettelheim ch. (1977), Problèmes théoriques et pratiques de la planification, Paris : Maspero.Castels M. Ipola E. (1973) «Pratique épistemologique et sciences sociales» Théorie et Politique, Paris: N° 1Chombart de Lauwe P.H. (1975), La culture et le pouvoir, Paris : Stock-Monde ouvertΚΕΠΕ (1976α) Πρόγραμμα αναπτύξεως 1976-1980-Δημόσιαοικονομικά, "Εκθεση Ομάδας Εργασίας, Αθήνα: ΚΕΠΕΚΕΠΕ (1976β), Πρόγραμμα αναπτύξεως 1976-1980-Πολεοδομική οργάνωση "Εκθεση Ομάδας Εργασίας, Αθήνα: ΚΕΠΕΚΕΠΕ (1976γ), Πρόγραμμα αναπτύξεως 1976-1980 - Χωροταξική πολιτική, "Εκθεση Ομάδας Εργασίας, Αθήνα: ΚΕΠΕΛαγόπουλος Α-Φ, ( 1980) Τό Σύστημα προγραμματισμού στην έλλάδα, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., Έδρα Β! ΠολεοδομίαςLefebvre Η. (1971), L" ideologie structuraliste, Paris: Anthropos. col. PointsΜάλιος M. (1975); Ή σύγχρονη φάση ανάπτυξης του καπιταλισμού οτήν έλλάδα, 'Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.y Μουζέλης Ν. (1978) Νεοελληνική κοινωνία και όψεις ύποανάπτυξης, Αθήνα: ΕξάνταςΟικονομική Πορεία (1980α) «Δημόσιες δαπάνες και πληθωρισμός», Αθήνα: Απρίλιος, τεϋχος 4, σελ. 13Οικονομική Πορεία (1980β) «Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις» Αθήνα: Απρίλιος, τεύχος 4, σελ 11Poulantzas Ν. (1971), Pouvoir politique et classes sociales, Paris: Maspero.Πρόγραμμα Οικονομικής καί Κοινωνικής Αναπτύξεως 1978-1982 (1979) Προκαταρκτικά - Αθήνα: ' Εθνικό Τυπογραφείο.Rocher G. (1968), L' action sociale, Paris: HMH, col. points.TEE (1976), Θεσμικό καί διοικητικό πλαίσιο χωροταξίας, Εκθεση Ομάδας Εργασίας, Αθήνα: TEE 'Vadée M. (1974), L' idéologie Paris: PUFΥ.Δ.Ε. (1979) «Πρωτεύουσα 2000», Οικονομία καί Κοινωνία, Αύγουστος 1979.