Αι φυλακαί επί Καποδίστρια

Part of : Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.5, 1954, pages 150-164

Issue:
Pages:
150-164
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):