Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

No.5, 1954