Τα ερωτήματα του 'Υπουργείου της Δικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νομικών εθίμων και αι επ’ αυτών απαντήσεις των τοπικών Άρχών

Part of : Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.6, 1955, pages 122-130

Issue:
Pages:
122-130
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Συνέχεια εκ της σελ. 169 τού 3 (1950) τεύχους της Έπετηρίδος του 'Αρχείου της 'Ιστορίας τον 'Ελληνικού Δικαίου