Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

No.6, 1955