Εξορκισμοί καί ίατροσόφια εξ Ηπειρώτικου χειρογράφου

Part of : Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου ; Vol.8, 1953, pages 14-40

Issue:
Pages:
14-40
Parallel Title:
Exorcismes et rectieil populaire de remèdes trouvés dans un manusciit
Author:
Abstract:
Publication, avec commentaires et notes explicatives des mots difficiles, de textes d'exorcismes et d'un recueil populaire de remèdes appliqués dans différents cas de maladies. Ces textes, qui fixent une très longue tradition orale, sont tirés d'un manuscrit, daté de 1862, trouvé par l'auteur dans les archives de la famille Ph. P. Rouvalis à Conitza, en Epire, au cours d'une enquête folklorique effectuée en 1953
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Résumé p.331-332