Επιτόπια εθνογραφική έρευνα στους Αρβανίτες της Αττικο-Βοιωτίας : Ζητήματα εντοπιότητας και αυτοαναφορικότητας

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ; Vol.31-32, 2004, pages 207-224

Issue:
Pages:
207-224
Parallel Title:
Ethnographic fieldwork to the Amanites of Attica-Beotia. : related to locality and self-reference
Author:
Abstract:
Στην παρούσα μελέτη σχολιάζονται ζητήματα τα οποία αφορούν τους όρους παραγωγής της «επι μακρόν» επιτόπιας έρευνας στον τόπο ή/και την πολιτισμική ομάδα καταγωγής του/της ερευνητή/τριας. Κεντρικό της άξονα αποτελεί η ανάδειξη και η σημασία της σχέσης εντοπιότητας και αυτοαναφορικότητας κατά τη διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνας. Όσα θα αναλυθούν αφορούν την επιτόπια λαογραφική /εθνογραφική έρευνα μακράς διάρκειας στην εθνοπολιτισμική ομάδα καταγωγής μου, στους Αρβανίτες της Αττικο-Βοιωτίας. Ο προβληματισμός που αναπτύσσεται μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της «εμπειρίας» και των δεδομένων της επιτόπιας έρευνας όσο και να ενισχύσει τον επιστημονικό διάλογο σχετικά με τα ζητήματα διεξαγωγής της επιτόπιας έρευνας που έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
λαογραφική/εθνογραφική έρευνα, εντοπιότητα, αυτοαναφορι- κότητα, ταυτότητα, Αρβανίτες, Αττικο-Βοιωτία