Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Vol.31-32, 2004