Καταγραφές της προσφυγικής μνήμης, μεταφορές και μετασχηματισμοί πολιτισμικών φαινομένων και πρακτικών : Οι μικρασιάτες πρόσφυγες της Αττικής στο Αρχείο του Κέντρου Λαογραφίας

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ; Vol.33-34, 2009, pages 667-685

Issue:
Pages:
667-685
Parallel Title:
Recordings of refugee 's memories, transfers and transformations of cultural phenomena and practices : Asia Minor refugees in Attica on the Hellenic Folklore Research Centre 's Archive
Author:
Abstract:
Η ανακοίνωση επιχειρεί να διερευνήσει όψεις του πολιτισμού των μικρασιατών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν σε περιοχές της Αττικής, όπως έχουν καταγραφεί στο αρχείο του Κέντρου Λαογραφίας. Με την επισκόπηση του αρχειακού υλικού επισημαίνει στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού των Μικρασιατών, που μεταφέρονται στους νέους τόπους εγκατάστασης, αλλά και τους μετασχηματισμούς και τις αλληλεπιδράσεις, τις αλλαγές και τις ασυνέχειες που τα χαρακτηρίζουν. Με βάση το περιεχόμενο του αρχείου, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική αλλά και τις ελλείψεις του, τον πλούτο αλλά και την ετερογένεια του υλικού του, θέτει το πλαίσιο για την περαιτέρω μελέτη της ιστορικής διάστασης των πολιτισμικών φαινομένων και πρακτικών. Η ανάγνωση του αρχειακού υλικού μέσα από σύγχρονες επιστημονικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, δημιουργεί σύγχρονα ερευνητικά ερωτήματα. Ταυτόχρονα επισημαίνει την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στο αρχείο και τη σύγχρονη επιτόπια έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν διεξοδικά και να ερμηνευτούν οι μεταφορές και οι μετασχηματισμοί του λαϊκού πολιτισμού των μικρασιατών προσφύγων
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Προσφυγική μνήμη, Μικρασιάτες πρόσφυγες, Αττική, Αρχείο, καταγραφή, χειρόγραφα, προφορικός λόγος, τραγούδια, αρχειακό υλικό, μεταφορές, μετασχηματισμοί, εθνογραφική έρευνα, κριτική προσέγγιση
References (1):
  1. Appadurai, Α. (2014), Νεωτερικότητα χωρίς σύνορα: Πολιτισμικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης, μτφρ. Κώστας Αθανασίου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.Basu, Ρ. και De Jong, F. (2016), Utopian archives, decolonial affordances: Introduction to special issue, Social Anthropology, 24(1), 5-19.Bauman, Ζ. (2002), Ημετανεωτερικότητα και τα δεινά της, μτφρ. Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, Αθήνα: Ψυχογιός.Hall, S. (2001), Constituting an archive, Third Text, 54, 89-92.Herzfeld, M. (2002), Πάλι δικά μας: Λαογραφία, Ιδεολογία και η Διαμόρφωση της Σύγχρονης Ελλάδας, μτφρ. Μαρίνος Σαρηγιάννης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.Hirschon, R. (1989), Heirs of the Greek catastrophe: The social life of Asia Minor refugees in Piraeus, New York: Oxford University Press.Ήμελλος, Σ. Δ. και Πολυμέρου-Καμηλάκη, Α. (1983), Παραδοσιακός Υλικός Βίος του Ελληνικού Λαού (Ερωτηματολόγιο), Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας αρ. 17, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.Καραμανές, Ε. (2012), Προσεγγίσεις του υλικού βίου κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου: το Λαογραφικό Αρχείο, στο Καμηλάκης, Π. και Ποτηρόπουλος, Π. (επιμ.), Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας αρ. 23, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, τόμ. Α', 403-445.Καραχρήστος, Ι. και Ποτηρόπουλος, Π. (2016)α, Εισαγωγή: Η Σμύρνη πριν το 1922, στο Καραχρήστος, Ι. και Ποτηρόπουλος, Π. (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: «Σμύρνη: Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι. -1922)», Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας αρ. 32, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 29-48.Καραχρήστος, Ι. και Ποτηρόπουλος, Π. (2016)β, Από το εθνογραφικό πεδίο στο αρχείο: Η οργάνωση ενός αρχείου ψηφιακών αφηγήσεων στις αρχές του 21ου αιώνα, στον παρόντα τόμο.Κυριακίδης, Στ. (1919), Εγκύκλιος «Διά την συλλογήν λαογραφικής ύλης», Δελτίον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών, τευχ. 9-10, [αναδημοσίευση Λαογραφία, 5(1921-1925), 236-239].Μέγας, Γ. Α. (1939)α, Πρόλογος, Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, 1, 3.Μέγας, Γ. Α. (1939)β, Έκθεσις των υπό του Λαογραφικού Αρχείου πεπραγμένων κατά την τελευταίαν τριετίαν, Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, 1, 150-167.Μέγας, Γ. Α. (1951), Έκθεσις των υπό του Λαογραφικού Αρχείου πεπραγμένων κατά τα έτη 1950 -1951, Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, 6, 325-331.Μέγας, Γ.Α. (1975), Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας, Ανατύπωσις [των τριών τευχών-ανα τύπων από την Επετηρίδα του Λαογραφικού Αρχείου, 1939-1949], Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.Merlier, Ο. (1974), Ο Τελευταίος Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.Ναυρίδης, Κ. και Χρηστάκης, Ν., (2010), Πρόλογος, στο Ναυρίδης, Κ. και Χρηστάκης, Ν., (επιμ.), Το υπερνεωτερικό υποκείμενο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 15-19.Νιτσιάκος, Β. (2014), Προσανατολισμοί: Μια κριτική εισαγωγή στη Λαογραφία, Αθήνα: Κριτική (2η έκδοση).Ντανιέλ, Ζ. (1996), Ταξίδι στα Όρια του Έθνους, Αθήνα: Πόλις.Πολυμέρου-Καμηλάκη, Α. (2006), Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας: Ιστορικό, Προγράμματα Ανάπτυξης, Εκσυγχρονισμός, 3η έκδοση αναθεωρημένη, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.Ποτηρόπουλος, Π. (2003), Μα Μηχανιώνα: Από τις «χαμένες πατρίδες» στην πατρίδα του σήμερα, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.Ποτηρόπουλος, Π. (2010), Η προσέγγιση του παραδοσιακού πολιτισμού στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη από το Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, στο Πρακτικά, Ιο Συμπόσιο "Μικρά Ασία. Ιστορία, Πολιτισμός, Μνημεία", διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αυτικής Μακεδονίας και Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας, 8-9 Νοεμβρίου 2009, Πτολεμαΐδα, 198-208.Ποτηρόπουλος, Π. (2016), Στοιχεία παράδοσης και νεωτερικότητας στον λαϊκό πολιτισμό της Σμύρνης, στο Καραχρήστος, Ι. και Ποτηρόπουλος, Π. (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: «Σμύρνη: Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι. - 1922)», Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας αρ. 32, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 397-413.Σπυριδάκης, Γ. (1962), Οδηγίαι προς συλλογήν λαογραφικής ύλης, (Ανάτυπον εκ της Επετηρίδος του Λαογραφικού Αρχείου, 13-14 [1960-1961]), Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.Stoler, Α. L. (2009), Along the archival grain: epistemic anxieties and colonial common sense. Princeton, NJ: Princeton University Press.Werner, Μ. και Voss, P. (1999), Toward a Poetics of the Archive: Introduction, Studies in the Literary Imagination, 32(1), i-viii.