Τρουμπέτα, Σεβαστή

  • Τρουμπέτα, Σεβαστή (gre)
  • Trubeta, Sevasti (eng)