Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Vol.23, 1973