Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

No.31, 1995