Αρχείον οικονομικής ιστορίας

Vol.XIII, No.2, 2001