Αρχείον οικονομικής ιστορίας

Vol.XVII, No.2, 2005