Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.1, 1892