Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Vol.13, 1926